Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εργόσημο.


Αποκλειστικά μέσω του εργόσημου -αντί για χρηματικό ποσό- θα αμείβονται στο εξής οι εργάτες γης.


Πλέον ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης από τους εργοδότες-κτηματίες, όπως υπενθυμίζει ο ΟΓΑ, υπολογίζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο.

Για το λόγο αυτό οι εργάτες γης θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους για Ασφάλιση, Περίθαλψη και Σύνταξη από τον ΟΓΑ, να ζητούν την πληρωμή τους μόνο με εργόσημο.

Το τελευταίο εκδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή τις Τράπεζες. Προς το παρόν ο ΟΓΑ έχει υπογράψει σύμβαση για τη διάθεση εργοσήμων ΟΓΑ μόνο με τα ΕΛ.ΤΑ. ενώ σύντομα αναμένεται η υπογραφή σύμβασης και με τις τράπεζες.

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εργοδότη-κτηματία

Ο εργοδότης, για την έκδοση - αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει ΕΡΓΟΣΗΜΟ για κάθε εργάτη γης που απασχολεί. Κατά τη συναλλαγή πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει ότι αγοράζει εργόσημο για εργάτη γης (ΟΓΑ).

Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας.

Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παράδειγμα: Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής του εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.

Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη - αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο.

Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.Χρήσιμες πληροφορίες για τον εργοδότη- εργάτη γης

Ο απασχολούμενος εργάτης γης εξαργυρώνει, αποκλειστικά ο ίδιος, το εργόσημο και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργόσημου μείον ποσοστό 10% που παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.

Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργάτης γης θα πρέπει να απευθύνεται στα ΕΛ.ΤΑ.ή στην Τράπεζα έκδοσης έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του εργοσήμου, β) την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και γ)την κάρτα του ΑΜΚΑ του ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.

Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Για το λόγο αυτό ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του.

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης

Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος, με βάση τα εργοσημά τους, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους διά του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.) τής 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, 150 ημέρες εργασίας και άνω –υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω - ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος.

Για όσους έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 - υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω - ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας του έτους διά του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12 λογίζεται ως μήνας.

Π.χ: Οι 113 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε πέντε (5) μήνες ασφάλισης.

Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήμου που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ – είτε είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι είτε έχει διακοπεί η ασφάλισή τους– δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά, ως εργάτες γης και δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα πρέπει, απαραιτήτως, με την έναρξη της απασχόλησής τους, να προσέλθουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου.

Ο ΟΓΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) θα ενημερώνει τους ασφαλισμένους του για το χρόνο ασφάλισής τους βάσει των εργοσήμων τους.

Σημειώνεται, ότι με το εργόσημο οι εργάτες γης ασφαλίζονται πλέον στον ΟΓΑ ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά και ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.Παροχές Υγείας

Σύμφωνα με τον νόμο, στο εξής, οι εργάτες γης, προκειμένου να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας - υπολογισθείσες σύμφωνα με τα παραπάνω - το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Όσοι είναι ήδη ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, εφόσον δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται βιβλιάριο Υγείας για το έτος 2012. Προκειμένου όμως να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ το έτος 2013 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας με εργόσημο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργόσημο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΟΓΑ και στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Επίσης, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ με αριθμό 9/2011Διαβάστε τον αναλυτικόΟδηγός ΟΓΑ για το Εργόσημο.pdf

Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου