Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης για το καθεστώς ενίσχυσης του μέτρου ενθάρρυνσης των επενδύσεων μικρού κόστους.


Απόφαση για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης για το καθεστώς ενίσχυσης του μέτρου ενθάρρυνσης των επενδύσεων μικρού κόστους, υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Β. Διβάρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Διαύγειας μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης των δικαιούχων και την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εγκεκριμένων μικρών Σχεδίων Βελτίωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου που αναλαμβάνει την «επιτόπια επαλήθευση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των επενδύσεων.

Η επιτόπια επαλήθευση αφορά στα εξής:
Στον έλεγχο των πρωτοτύπων οικονομικών παραστατικών των οποίων τα φωτοαντίγραφα προσκομίσθηκαν με τους φακέλους πληρωμής για την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου. Ελέγχεται η ύπαρξή τους, η πιστότητα των στοιχείων σε σχέση με τα φωτοαντίγραφα που προσκομίσθηκαν και το αν αναγράφουν το κείμενο «έγινε χρήση για
ενισχύσεις του Καν. 1698/05» στο ίδιο σημείο με τα φωτοαντίγραφα που έχουν προσκομισθεί σε φάκελο πληρωμής.
Στον έλεγχο της πρωτότυπης άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης.
Για τα κτίσματα και τις κατασκευές που ενισχύονται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επένδυσης, ελέγχεται η ύπαρξη τους και η δυναμικότητά τους.
Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που ενισχύεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επένδυσης ελέγχεται η ύπαρξή του καθώς και το ότι είναι καινούργιος, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Ελέγχεται επίσης ο τύπος, η δυναμικότητα και ο αριθμός σειράς κατασκευής των μηχανημάτων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις του προμηθευτή οι οποίες έχουν υποβληθεί με το ή τα αιτήματα πληρωμής της ελεγχόμενης πράξης
Στον έλεγχο της τήρησης των προτύπων που συνδέονται με την επένδυση, εφόσον τέτοια έχουν καθοριστεί.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου