Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Η Commission πρότεινε τη διάθεση 3,2 δισεκατομμύριων ευρώ για το "LIFE".


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 12 Δεκεμβρίου τη διάθεση 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2014-2020 σε ένα νέο πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα - LIFE. Το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα θα βασιστεί στην επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος LIFE+, αλλά θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, να είναι απλούστερο και πιο ευέλικτο και να έχει έναν σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE είναι βασικής σημασίας παράγοντας για το σχεδιασμό μιας καλύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής. Προσφέρεται για τη στήριξη όλων των ατόμων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον στην
Ευρώπη. Μεταρρυθμίζουμε το πρόγραμμα, έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, προχωρώντας σε μια ολοκληρωμένη κινητοποίηση από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.»
Η αρμόδια για τη δράση για το κλίμα Ευρωπαία Επίτροπος Connie Hedegaard δήλωσε: «Στο νέο πρόγραμμα η Επιτροπή προτείνει τον τριπλασιασμό των πόρων για το κλίμα. Αυτό θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τη στήριξη των περιφερειακών στρατηγικών για τις χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και για την κλιματική αντοχή και για τα μικρής κλίμακας κλιματικά έργα από ΜΜΕ, ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές. Μέσω του LIFE, μπορούμε επίσης να κινητοποιήσουμε άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά κεφάλαια για σκοπούς κλιματικής δράσης.»
Μεταξύ των νέων πτυχών του μελλοντικού προγράμματος LIFE συγκαταλέγονται:
Η δημιουργία ενός νέου υποπρογράμματος για τη δράση για το κλίμα·
Σαφέστερος ορισμός των προτεραιοτήτων με πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρινόμενα σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη·
Νέες δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα, μέσω «ολοκληρωμένων έργων», τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς στόχους.
Το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον θα στηρίξει τις προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς:
«Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων»· τομές που θα επικεντρωθούν σε πιο καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων σε άλλους τομείς·
«Βιοποικιλότητα»· τομέας όπου θα αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να ανασχεθεί η απώλεια βιοποικιλότητας και να αποκατασταθούν οικοσυστημικές υπηρεσίες, διατηρώντας ως κύριο στόχο τη στήριξη των περιοχών του δικτύου Natura 2000, ιδίως μέσω ολοκληρωμένων έργων που συνάδουν με τα πλαίσια δράσης με προτεραιότητα των κρατών μελών (όπως περιγράφονται στο νέο έγγραφο της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000)·
«Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και ενημέρωση»· τομέας που θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων, τη διασπορά βέλτιστων πρακτικών και την καλύτερη συμμόρφωση, πέραν των εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
Το υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:
«Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»· θα επικεντρωθεί στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·
«Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος»· θα επικεντρωθεί στην αύξηση της αντοχής στην κλιματική μεταβολή·
«Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση»· θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, τη συνεργασία και τη διάδοση πληροφοριών για την αλλαγή του κλίματος και της δράσης προσαρμογής.
Οι επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση έργων θα παραμείνουν ο κύριος τύπος παρέμβασης του προγράμματος. Η επιχορήγηση ΜΚΟ και άλλων φορέων θα είναι ακόμη δυνατή, και θα υπάρχουν δυνατότητες συνεισφορών σε καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα.
Το LIFE θα υιοθετήσει λιγότερο περίπλοκες και πλέον ευέλικτες διαδικασίες.
Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι προτάσεις θα ολοκληρώσουν την πορεία τους μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έγκαιρα ως προς τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020).
Ιστορικό
Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί τμήμα της πρότασης της Επιτροπής για το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020, το οποίο καθορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις κύριες κατευθύνσεις για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή αποφάσισε να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική και κλιματική δράση ως ολοκληρωμένο τμήμα όλων των κύριων μέσων και παρεμβάσεων και, πέραν της αντίληψης της «ενσωμάτωσης», προτείνει να συνεχιστεί το πρόγραμμα LIFE, το οποίο διέπεται σήμερα από τον κανονισμό LIFE+. Ο συνδυασμός της ενσωμάτωσης με ειδικό μέσο αποβλέπει στην αύξηση της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της παρέμβασης της ΕΕ.
Δρομολογημένο το 1992, το πρόγραμμα LIFE είναι μία από τις αιχμές του δόρατος της ενωσιακής περιβαλλοντικής χρηματοδότησης. Έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 3.500 έργα, συνεισφέροντας 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην περιβαλλοντική προστασία. Το LIFE+, το οποίο δρομολογήθηκε το 2007 και θα συνεχιστεί μέχρι το 2013 με προϋπολογισμό κατά τι μεγαλύτερο των 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτεί κυρίως επιχορηγήσεις (αυτές καλύπτουν το 78% του προϋπολογισμού LIFE+).
Το LIFE έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή σημαντικής περιβαλλοντικής ενωσιακής νομοθεσίας, όπως είναι οι οδηγίες για τους οικοτόπους και για τα πτηνά καθώς και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Οι προτάσεις για το νέο πρόγραμμα στηρίζονται σε αξιολόγηση της κτηθείσας πείρας και στα αποτελέσματα πρόσφατων δημόσιων διαβουλεύσεων. Από αυτά προκύπτει ότι τα έργα οικολογικής καινοτομίας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, των υδάτων και των αποβλήτων απέδωσαν άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη.
Για περαιτέρω πληροφορίες:
Πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)


Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου