Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον Τουρισμό Υπαίθρου, με διευκρινήσεις για τις υπηρεσίες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη φορολόγηση αγροτουριστικών επιχειρήσεων.


Αγροτουρισμός είναι η ειδική μορφή Τουρισμού της Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του opengov, έως τις 12 Ιανουαρίου 2012. Στο σχέδιο νόμου εξειδικεύονται μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον Αγροτουρισμό, τον Οινοτουρισμό και τον Αλιευτικό Τουρισμό. Όπως τονίζει το σχέδιο νόμου, ο Τουρισμός Υπαίθρου είναι κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχει ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη-τουρίστα με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Υπαίθρου. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και εφόσον αυτές πληρούν τα ειδικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, θα
χορηγείται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου.

Αγροτουρισμός
Στο σχέδιο νόμου εξειδικεύονται αναλυτικά οι υπηρεσίες του Αγροτουρισμού και διευκρινίζεται ότι μια αγροτουριστική επιχείρηση θα πρέπει να ανήκει σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή το κεφάλαιό της θα πρέπει να ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη προέρχεται από τον Αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά του υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός του. Οι αγρότες κατά την εργασία τους στον Αγροτουρισμό ως συμπληρωματική δραστηριότητα της κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά τους υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.
Όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδίδεται εντός έτους από την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, ρυθμίζεται ειδικότερα η διατήρηση κατά είδος και αριθμό οικόσιτων και άλλων ζώων στις εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και κάθε συναφές θέμα με σκοπό, είτε την διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε τρίτους, είτε την ενημέρωση και ψυχαγωγία των επισκεπτών-τουριστών, ιδίως με την προσφορά σε αυτούς αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής ή μεταποίησης.

Οινοτουρισμός
Στο σχέδιο νόμου αναφέρονται και ειδικές διατάξεις για τον οινοτουρισμό. Οινοτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με το πολιτιστικό περιβάλλον της αμπελοοινικής περιοχής, τα αμπέλια και την αμπελοκαλλιέργεια, τα οινοποιεία και την παραγωγή, δοκιμή, κατανάλωση και αγορά οίνου και παραπροϊόντων του στον τόπο παραγωγής, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αμπελοοινικές περιοχές με στόχο την ανάδειξη του αμπελοοινικού πλούτου της περιοχής, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους χώρους των οινοποιείων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με εγκαταστάσεις του οινοποιείου.

Αλιευτικός Τουρισμός
Για τον Αλιευτικό Τουρισμό το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αλιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες, και τις αντίστοιχες πρακτικές, καθώς και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία σε σχέση με την αλιεία, την σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Περιλαμβάνει, επίσης, την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, και της χρήσης των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες-επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών-επισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο, όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων.

Δηλώσεις Υπουργού
Σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλο Γερουλάνο, στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:
· Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»
· Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων
· Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
«Θέτουμε λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει τα σχόλια και τις συγκεκριμένες προτάσεις του στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο τελικό στάδιο κατάρτισης του σχεδίου νόμου», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Γερουλάνος.


Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου